Condiţii generale privind furnizarea serviciilor poştale

MIHAI NEW CONCEPT S.R.L., cu sediul social în mun. Curtea de Argeș, str. Lascar Catargiu , nr.33, judeţul Argeș, CUI RO36785664, oferă servicii poştale având ca obiect trimiteri poștale interne și internaționale, sub marca înregistrată “Pachetul de la Mama”, în următoarele condiţii:

MIHAI NEW CONCEPT S.R.L. acceptă trimiterile poştale prezentate de către expeditor, ambalate corespunzător, cu un înveliş exterior opac care să nu permită vizualizarea conţinutului, şi care au înscrise datele de identificare complete ale destinatarului (nume şi prenume/denumirea în cazul persoanelor juridice, respectiv adresa completă de livrare), iar în cazul serviciului Contra ramburs şi ale expeditorului.

Responsabilitatea ambalării trimiterilor poştale, precum şi a înscrierii datelor pe trimiterea poştală revin expeditorului.

Trimiterile poştale care conţin bunuri fragile vor trebui ambalate corespunzător de către expeditor, utilizând ca umplutură talaş, polistiren antişoc sau alt material care atenuează şocul mecanic, şi să aibă aplicată inscripţia „Fragil”. MIHAI NEW CONCEPT S.R.L. se obligă să recunoască şi să respecte inscripţiile/etichetele aplicate de expeditor şi să acorde o atenţie specială în manipularea şi depozitarea trimiterilor poştale în cauză.

Dimensiunile maxime acceptate ale trimiterii poştale:

– 210 mm X 297 mm (format A4) pentru plicuri;

– 50 cm X 70 cm X 120 cm pentru colete.

Greutatea maximă admisă a unei trimiteri poştale este de 50 de kg.

MIHAI NEW CONCEPT S.R.L. nu acceptă trimiteri poştale al căror ambalaj prezintă inscripţii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum şi trimiteri poştale constând în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate sau în ambalaj transparent sau trimiteri poștale care prezintă etichete sau inscripții vechi neîndepărtate. De asemenea, nu pot face obiectul trimiterilor poştale bunurile al căror transport este interzis prin dispoziţii legale, fie chiar şi pe o porţiune de parcurs (de exemplu, dar fără a se limita la acestea: substanţe explozive, toxice, inflamabile, psihotrope, droguri, arme sau părţi ale acestora, muniţii etc).

Expeditorul are obligaţia de a nu introduce în reţeaua poştală trimiteri poştale al căror obiect este interzis prin dispoziţiile legale.

MIHAI NEW CONCEPT S.R.L. asigură secretul trimiterilor poştale – reţinerea, deschiderea sau divulgarea conţinutului trimiterilor poştale fiind permisă numai în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.

 

În cazul trimiterilor poştale internaţionale se vor respecta, suplimentar, de către ambele părţi, dispoziţiile legale incidente în domeniul vamal, precum şi legislaţia statelor pe teritoriul cărora se prestează operaţiuni componente ale serviciilor poştale şi a celor tranzitate de trimiterea poştală.

MIHAI NEW CONCEPT S.R.L. asigură livrarea trimiterilor poştale interne si internaţionale în termen de 10 zile lucrătoare de la data preluării.

MIHAI NEW CONCEPT S.R.L. furnizează serviciul de trimitere recomandată ale cărui particularități constau în oferirea unei garanții forfetare împotriva riscurilor de pierdere, furt, distrugere totală sau parţială ori deteriorare a trimiterii poştale înregistrate şi în eliberarea, la cerere, ulterior depunerii, respectiv livrării trimiterii poștale, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poștale sau livrarea la destinatar, fără a fi confirmată în scris de către acesta. Expeditorul poate solicita printr-o metodă agreată eliberarea dovezii privind depunerea trimiterii poștale sau livrarea la destinatar în termen de 9 luni de la data depunerii acesteia în rețeaua MIHAI NEW CONCEPT S.R.L., iar MIHAI NEW CONCEPT are obligația de a transmite expeditorului dovada respectivă în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data solicitării, printr-o metodă agreată (de exemplu, fax, e-mail etc), fără a implica costuri suplimentare în sarcina expeditorului.

MIHAI NEW CONCEPT S.R.L. furnizează servicii de trimitere cu valoare declarată, servicii ale căror particularităţi constau în asigurarea unei trimiteri poştale împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parţiale ori deteriorării, pentru o sumă care nu poate depăşi valoarea declarată de către expeditor, şi în eliberarea, la cerere, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poştale. Termenul în care poate fi solicitată de expeditor, printr-o metodă agreată, dovada privind depunerea trimiterii poștale care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată este de 9 luni de la data depunerii acesteia, MIHAI NEW CONCEPT S.R.L. având obligația de a comunica dovada respectivă în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data solicitării, printr-o metodă agreată cu expeditorul sau integratorul (de exemplu, fax, e-mail etc), fără a implica costuri suplimentare în sarcina expeditorului. Valoarea maximă acceptată a valorii declarate de expeditor este de 5000 RON.

MIHAI NEW CONCEPT S.R.L. furnizează serviciul Contra ramburs, serviciu poştal a cărui particularitate constă în achitarea de către destinatar expeditorului, prin intermediul reţelei poştale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poştale înregistrate. Preluarea acestor trimiteri poştale se face numai în condiţiile în care expeditorul a indicat în mod corect şi complet toate datele sale de identificare. Moneda admisă în care se face colectarea, respectiv achitarea sumelor de bani de la destinatari este RON sau alta valuta agreata in prealabil. Suma maximă Contra ramburs acceptată este de 5000 RON. Modalitatea de colectare şi, respectiv, de achitare a rambursului este în numerar sau prin virament în cont bancar. Termenul de returnare a contravalorii trimiterilor poştale către expeditor (sumele colectate de la destinatar) este de 10 zile lucrătoare de la livrare.

Predarea trimiterilor poştale se realizează la adresa indicată de expeditor, după caz, la cutia poştală a destinatarului ori personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală.

MIHAI NEW CONCEPT S.R.L. are dreptul de a refuza predarea către destinatar a trimiterii poştale atunci când, după preluarea trimiterii poştale, rezultă în mod neîndoielnic că aceasta conţine bunuri interzise la transport ori care nu respectă condiţiile speciale de transport stabilite conform legislaţiei în domeniu, respectiv legislația statelor pe teritoriul cărora urmează a se realiza livrarea ori a statelor care urmează a fi tranzitate, sau când, după preluarea trimiterii poştale, aceasta a produs sau poate produce iminent pagube persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate sau altor trimiteri poştale.

Cu excepţia trimiterilor poştale care fac obiectul serviciului Livrare specială, în cazul imposibilităţii inițiale de predare a trimiterilor poştale către destinatar (sau persoana autorizată), MIHAI NEW CONCEPT S.R.L. va înştiinţa destinatarul printr-un aviz care să anunţe încercarea de livrare a trimiterii poştale şi va păstra, la punctul de contact, în vederea predării, trimiterea poştală care nu a putut fi predată acestuia, pentru o perioadă de 5 zile de la data avizării acestuia.

MIHAI NEW CONCEPT S.R.L. va returna, la adresa expeditorului, pe cheltuiala expeditorului (conform tarifelor indicate în oferta comercială), trimiterea poştală înregistrată care nu a putut fi predată destinatarului din una dintre cauzele prevăzute de lege, în termen de 10 zile lucrătoare, termen care se calculează, după caz, de la data expirării perioadei de păstrare avizate sau a încercării de livrare.

În cazul trimiterilor poştale care nu au putut fi predate destinatarului şi nici returnate expeditorului, MIHAI NEW CONCEPT S.R.L. va păstra la dispoziţie (conform tarifelor indicate în oferta comercială) aceste trimiteri poştale timp de 9 luni de la data depunerii acestora. După expirarea acestui termen, trimiterile poştale nerevendicate trec din proprietatea expeditorului în proprietatea MIHAI NEW CONCEPT S.R.L.

În caz de nerespectare a timpilor astfel stabiliţi în cuprinsul acestui document, pentru toate serviciile poştale (exceptând însă timpii de livrare aferenţi serviciului Express), MIHAI NEW CONCEPT S.R.L. răspunde faţă de utilizator prin restituirea unui procent de 5 % din tariful de bază încasat pentru respectivul serviciu poştal standard.

MIHAI NEW CONCEPT S.R.L. răspunde, în caz de pierdere, furt sau distrugere totală, pentru trimiterile poştale interne, astfel:

cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată, inclusiv dacă respectiva trimitere poștală face sau nu obiectul unui serviciu ramburs;

cu valoarea rambursului, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu ramburs fără valoare declarată;

cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată sau unui serviciu ramburs.

În cazul pierderii, furtului sau distrugerii totale, în afara despăgubirilor menţionate mai sus, se restituie şi tarifele încasate la depunerea trimiterii poştale.

În caz de pierdere ori distrugere parţială sau deteriorare, MIHAI NEW CONCEPT S.R.L. răspunde pentru trimiterile poştale interne, după cum urmează:

cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată, înscrisă în nota de inventar, pentru trimiterile poştale depuse deschise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

cu cota-parte corespunzătoare greutăţii lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile poştale depuse închise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului, în caz de pierdere parţială, distrugere parţială sau deteriorare a trimiterilor poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată.

La sumele prevăzute mai sus se adaugă dobânda legală penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamaţiei prealabile sau, după caz, al introducerii cererii de chemare în judecată, indiferent care dintre aceste momente intervine primul.

În cazul unei trimiteri care face obiectul unui serviciu ramburs, MIHAI NEW CONCEPT S.R.L. răspunde cu întreaga valoare a rambursului pentru situația în care nu a restituit expeditorului întreaga valoare a acestuia sau cu diferența corespunzătoare până la valoarea integrală a acestuia, în cazul în care rambursul a fost încasat parțial de la destinatar.

Expeditorul are posibilitatea de a asigura coletele. Asigurarea se face prin declararea, în cadrul formularului pus la dispoziție de MIHAI NEW CONCEPT S.R.L. a valorii reale a coletului si prin plata unui comision ce reprezintă 6% din valoarea declarată a trimiterii.

Pentru trimiterile asigurate, în cazul produselor perisabile, pentru care expeditorul a optat la serviciul de transport cu mașina frigorifică, în situația în care acestea se deteriorează din culpa MIHAI NEW CONCEPT SRL, se acordă o despăgubire de maxim de 200 GBP/EUR sau echivalent în Ron.

Pentru trimiterile, care au fost predate către MIHAI NEW CONCEPT S.R.L. cu respectarea prezentelor condiții, și au fost pierdute înainte de a fi livrate destinatarului, se acordă o despăgubire de maxim de 200 GBP/EUR sau echivalent în Ron.

Pentru trimiterile, care au fost predate către MIHAI NEW CONCEPT S.R.L. cu respectarea prezentelor condiții, și care ajung la destinatar deteriorate, se acordă o despăgubire de maxim de 200 GBP/EUR sau echivalent în Ron. Expeditorul și/sau destinatarul au obligația de a notifica în scris, pe MIHAI NEW CONCEPT S.R.L., în momentul primirii coletului de către destinatar, faptul că s-a livrat un coletul deteriorat.

Pierderea completă a conţinutului este echivalentă cu pierderea trimiterii poştale.

În situația în care expeditorul a declarat o valoare mai mică decât cea reală, despăgubirea este la nivelul valorii declarate.

În situaţia neefectuării prestaţiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor poştale, nominalizate de expeditor prin indicaţii speciale, se restituie numai tarifele încasate suplimentar faţă de tariful de bază aplicabil pentru serviciul poştal standard.

MIHAI NEW CONCEPT S.R.L. răspunde pentru trimiterile poştale internaţionale în conformitate cu prevederile acordurilor internaţionale din domeniul poştal la care România este parte, excepţie făcând cazurile în care nu există astfel de acorduri internaţionale, situaţie în care va răspunde corespunzător legislaţiei naţionale aplicabilă trimiterilor poştale interne.

MIHAI NEW CONCEPT S.R.L. este exonerat de răspundere în următoarele situaţii:

paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;

utilizatorul nu are instalată o cutie poştală care să permită predarea trimiterii poştale sau aceasta nu asigură securitatea trimiterilor poştale ori, după caz, nu are asigurat un serviciu destinat primirii trimiterilor poştale;

trimiterea a fost primită fără obiecţii de către destinatar/expeditor, cu excepţia reclamaţiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totală ori parţială a conţinutului trimiterii poştale;

– sub sancțiunea decăderii din dreptul de a reclama, expeditorul și/sau destinatarul au obligația de a notifica în scris, pe MIHAI NEW CONCEPT S.R.L., în momentul primirii coletului de către destinatar, faptul că s-a livrat un coletul deteriorat.

paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forţă majoră sau a cazului fortuit; în acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu excepţia tarifului de asigurare.

MIHAI NEW CONCEPT S.R.L. nu este responsabil pentru eventualele alterări ale trimiterii poştale prin mijloace sau din cauze electromagnetice (de exemplu, demagnetizare, scanare cu raze X în cadrul procedurilor de securitate/vamale etc.).

Mecanismul de soluţionare a reclamaţiilor primite de la utilizatori

MIHAI NEW CONCEPT S.R.L. a stabilit un mecanism de soluţionare a reclamaţiilor, în special, în ceea ce priveşte pierderea, furtul, distrugerea parţială ori totală, sau deteriorarea trimiterilor poştale, precum şi nerespectarea condiţiilor de calitate a serviciilor (termenele de livrare, de returnare etc.). Astfel, expeditorul sau destinatarul nemulţumit de serviciul oferit poate formula o reclamaţie în termen de 6 luni de la data depunerii trimiterii poştale. În situația unui colet deteriorat, această prevedere nu se aplică, expeditorul și/sau destinatarul având obligația de a notifica în scris, pe MIHAI NEW CONCEPT S.R.L., în momentul primirii coletului de către destinatar, faptul că s-a livrat un coletul deteriorat.

Reclamaţia utilizatorului care se consideră prejudiciat/nemulţumit va trebui făcută în scris şi transmisă MIHAI NEW CONCEPT S.R.L. prin una dintre următoarele modalităţi: personal prin depunere la sediul social ori la punctele de acces/ contact deservite de personal ale MIHAI NEW CONCEPT S.R.L., respectiv prin intermediul unui serviciu poştal, cu confirmare de primire către adresa sediului social al MIHAI NEW CONCEPT S.R.L.

MIHAI NEW CONCEPT S.R.L. va înregistra reclamaţia primită în Registrul de reclamaţii şi va confirma petentului primirea acesteia prin aceeaşi modalitate folosită la transmitere de către utilizator: prin înmânarea numărului de înregistrare, în cazul în care reclamaţia a fost depusă personal, respectiv prin completarea corespunzătoare și semnarea confirmării de primire în cazul primirii reclamaţiei printr-un serviciu poştal cu confirmare de primire.

În vederea soluţionării reclamaţiei, utilizatorul reclamant va trebui să descrie în cuprinsul reclamaţiei pe care o înaintează evenimentul (fapte, acte şi cauze) aferent reclamaţiei, să îşi formuleze pretenţiile, modalitatea de plată aleasă în cazul despăgubirii şi informaţiile necesare transmiterii despăgubirilor, precum și datele de contact (în situaţia în care reclamaţia se va dovedi întemeiată să poată fi contactat reclamantul), să anexeze/depună la reclamaţie dovezi relevante pentru efectuarea unor analize corecte şi complete, corespunzătoare evenimentului reclamat (cum ar fi, după caz, copie a documentului care atestă plata serviciului poştal, a facturii emise de către furnizor, fotografii, ambalajul trimiterii poştale, bunul distrus/deteriorat care face obiectul trimiterii poştale, copie a procesului verbal de constatare etc.) şi să pună la dispoziţie orice alte date și informaţii ce ar putea fi utile soluţionării reclamaţiei.

Reprezentanţii MIHAI NEW CONCEPT S.R.L. vor analiza reclamaţia primită luând în calcul atât probele depuse de petent, dar şi informaţiile/probele relevante furnizate de proprii angajaţi ori terţe persoane implicate, putând, atunci când este cazul, să solicite chiar şi o expertiză.            

Reclamaţia va fi soluţionată (implicand, analiză reclamaţie, comunicare răspuns scris şi acordare despăgubiri) de către MIHAI NEW CONCEPT S.R.L. în termen de 3 luni de la data introducerii acesteia.

În cazul reclamaţiilor soluţionate favorabil, MIHAI NEW CONCEPT S.R.L. va despăgubi utilizatorul în termen de 30 de zile de la data finalizării analizei reclamaţiei, fără a depăși, însă, termenul de 3 luni menționat mai sus, plata sumelor datorate utilizatorului acordându-se, în funcţie de solicitarea persoanei prejudiciate, prin mandat poştal, prin virament bancar sau în numerar, de la casieria aflată la adresa sediului social al MIHAI NEW CONCEPT S.R.L.

În cazul în care reclamaţia adresată furnizorului de servicii poştale MIHAI NEW CONCEPT S.R.L. nu a fost soluţionată în mod satisfăcător sau nu s-a răspuns la aceasta în termenul prevăzut în prezentele condiţii generale privind furnizarea serviciilor poştale, utilizatorul în cauză poate înainta, în termen de un an de la data depunerii trimiterii poştale, o plângere autorităţii de reglementare însoţită de dovada îndeplinirii procedurii reclamaţiei prealabile sau o cerere de chemare în judecată. Cererea de chemare în judecată poate fi introdusă indiferent dacă o plângere având acelaşi obiect a fost înaintată sau nu autorităţii de reglementare.

Prezentul document face parte integrantă din oferta comercială a MIHAI NEW CONCEPT S.R.L., reprezentând clauzele generale ale contractului individual ce se va considera încheiat între expeditor şi MIHAI NEW CONCEPT S.R.L., la momentul acceptării trimiterii poştale în reţeaua poştală. Contractul individual se încheie prin acceptarea de către expeditor a ofertei MIHAI NEW CONCEPT S.R.L., fără a fi necesară întocmirea unui înscris.

MIHAI NEW CONCEPT S.R.L. prin reprezentant legal, 

Mihai Cosmin NISTORESCU

Deschide chat
1
Pachetul de la Mama
Salutare,
Cu ce te putem ajuta?